Audyt przeciwpożarowy to nic innego, jak analiza oraz zaopiniowanie faktycznego stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego. Obejmuje ocenę zgodności budynków i terenów pod tym względem z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Systematyczne i okresowe przeprowadzanie w zakładach i obiektach audytów przeciwpożarowych, umożliwia podjęcie działań, które zniwelują ewentualne nieprawidłowości.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej definiuje, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest za nią odpowiedzialny. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej obligują do wielu obowiązków w tym zakresie. Spełnienie ich ma służyć bezpieczeństwu osób znajdujących się w obiektach. Ich niedopełnienie i niedopilnowanie grozi różnymi konsekwencjami. Sankcjami karnymi, a w razie powstania pożaru bądź innego zagrożenia, również stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia i odpowiedzialnością karną.

Audyt przeciwpożarowy pomaga sprawdzić i zweryfikować ewentualne nieprawidłowości oraz ocenić rzeczywisty stan ochrony przeciwpożarowej obiektów. Pozwala uniknąć konsekwencji prawnych nakładanych przez organy uprawnione do kontroli, pomagając usunąć niezgodności.

Audyt przeciwpożarowy

Analiza bezpieczeństwa pożarowego powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną kadrę, złożoną z czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i inżynierów pożarnictwa. Po dokonaniu analizy stanu ochrony przeciwpożarowej, w audycie wskazują wszystkie ewentualne niezgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Na tej podstawie opracowywany jest zwykle raport. Zawiera on wskazówki, jakie pomogą usunąć wszelkie nieprawidłowości w odniesieniu do aktualnych przepisów. Audyt pozwala też na faktyczne i realne zwiększenie oraz poprawienie bezpieczeństwa pożarowego konkretnych obiektów.

Co wchodzi w skład audytu przeciwpożarowego

Zakres audytu przeciwpożarowego obejmuje sprawdzenie różnych rzeczy:

 • warunków i stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • procedur przygotowanych na okoliczność powstania pożaru lub innego zagrożenia,
 • warunków do bezpiecznej ewakuacji i regularność wykonywania jej ćwiczeń,
 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i systemy pożarowe,
 • ważności szkoleń w temacie ochrony przeciwpożarowej,
 • dokumentacji przeciwpożarowej,
 • wielkość obciążenia ogniowego,
 • występowanie stref pożarowych,
 • zagrożenie wybuchowe,
 • odległości obiektu od sąsiednich budynków, i składowanych materiałów od lasów, torowisk, dróg.
 • dostępność wody do gaszenia pożarów na zewnątrz,
 • zgodności oznakowania terenów i obiektów w znaki ochrony przeciwpożarowej,
 • bram wjazdowych i dróg pożarowych.

Oprócz wykonywania audytów przeciwpożarowych, zajmujemy się również doradztwem i opiniowaniem w tym zakresie. Określimy oraz doradzimy jak pozbyć się wszelkich niezgodności z obowiązującymi przepisami. Podpowiemy także, jak zgodnie z nimi podnieść i poprawić poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz terenu i jak zadbać o odpowiednie narzędzia ochrony przeciwpożarowej.